Privacyverklaring

Richwind B.V., statutair gevestigd aan Cezannehof 15 1628 XE Hoorn NH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bezoekadres en Contactgegevens:

Richwind B.V.

Overspoor 66 G
1688 JH Nibbixwoud NH

Tel: +31 229 348009
Web: https://www.richwind.app
Email: info@richwind.app

De Functionaris Gegevensbescherming van Richwind B.V. is Olav Windrich. Hij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Richwind B.V. verwerkt jou persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons of aan onze partners heeft verstrekt. Hieronder vindt jij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Android of iPhone gebruiker
- Gegevens over jou activiteiten op onze website en Ordia App

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over Ordian gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een gebruiker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@richwind.app, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Richwind B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- De Ordian app volledig te kunnen gebruiken zoals hij bedoeld en ontworpen is.
- Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om informatie bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Richwind B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Alle door de gebruiker aangemaakt gegevens worden altijd door een persoon verwerkt en geactiveerd. Dat kan een medewerker van Richwind B.V. zijn of een medewerker van onze partners die de Ordian app aanbiedt/beschikbaar stelt.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Richwind B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Tot maximaal 3 maanden na het gebruik van de Ordian app. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Richwind B.V. verkoopt of deelt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze partners om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Richwind B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Richwind B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.jij kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kuntjij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Richwind B.V. en jij hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@richwind.app. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Richwind B.V. wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Richwind B.V. neemt de bescherming van je gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@richwind.app of bel ons: 0229 348009.